• بی رغتبی به دنیا بزرگترین آسایش است.
    بی رغتبی به دنیا بزرگترین آسایش است.
  • از میان تمام سرمایه‌گذاری‌ها
    از میان تمام سرمایه‌گذاری‌ها
  • شاید ببر و شیر قوی تر باشند، اما یک گرگ هیچگاه بازیچه سیرک نمی شود.
    شاید ببر و شیر قوی تر باشند، اما یک گرگ هیچگاه بازیچه سیرک نمی شود.