حیوان سال ۹۸ چیست؟

حیوان سال ۹۸ خوک است. طبق زودیاک چینی، سال ۲۰۱۹ یا همان سال ۹۸ سال خوک است. سال های خوک شامل سال های ۱۹۳۵، ۱۹۴۷، ۱۹۵۹، ۱۹۷۱، ۱۹۸۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۷، ۲۰۱۹، و سال ۲۰۳۱ است. در طالع بینی چینی، طبق یک چرخه ۱۲ ساله، هر سال متعلق به یک حیوان زودیاک چینی است.کــد آگهــی:
آگهی دهنده:
تلفن تمــاس:
تعـداد بازدیـد:
تاریخ ثبت: